Zakres Usług

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w różnych rodzajach spraw podmiotom fizycznym i osobom pranym. Przede wszystkim oferuje udzielanie porad prawnych, opracowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowychprzedproceoswych, sporządzanie umów oraz analizowanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych, jak również prowadzenie spraw i reprezentowanie Klienta przed sądami, urzędami i jednostkami samorządów terytorialnych.


Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie następujących gałęzi prawa:

  • KARNE – m.in. obrona podejrzanego/ oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją oraz w postępowaniu sądowym, reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, reprezentacja w sprawach o wykroczenie i wykonawczych, sporządzanie wniosków o dozór elektroniczny, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień.
  • CYWILNE – m.in. dochodzenie roszczeń, odszkodowania i zadośćuczynienia, ochrona dóbr osobistych, ochrona prawa własności, zniesienie własności nieruchomości, sprawy spadkowe, sprawy sąsiedzkie, rozliczenia po zakończeniu konkubinatu.
  • UPADŁOŚCIOWE – m.in. ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.
  • GOSPODARCZE – m.in. obsługa prawna podmiotów gospodarczych – osób fizycznych i prawnych, sporządzanie umów gospodarczych, analiza dokumentów i projektów, sporządzanie opinii.
  • RODZINNE – m.in. reprezentacja w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie ojcostwa.
  • PRACY – m.in. reprezentacjach w sprawach sądowych pracowników i pracodawców, sprawy o mobbing, uchylenie kary porządkowej, niesłuszne zwolnienie,
  • UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – odwołanie od decyzji ZUS, sprawy w zakresie odmowy przyznania renty i emerytury, wypłaty zasiłku macierzyńskiego, reprezentacja na etapie postępowań przed ZUSem.
  • ADMINISTRACYJNE – m.in. reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, sporządzanie odwołań oraz skarg.

Honorarium dla Kancelarii za świadczone usługi, w tym prowadzone sprawy sądowe i sporządzanie
pism, ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem Kancelarii. Wysokość wynagrodzenia Adwokata
jest uzależniona jest od charakteru sprawy, złożoności zagadnienia i nakładów pracy.